Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door de verhuurder met huurders gesloten en betreffen de in de overeenkomst genoemde instrumenten en goederen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanvang en einde van de huur.

Het instrument wordt verhuurd voor onbepaalde duur. De huur wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.

De huur vangt aan op de dag van de levering van het instrument bij de huurder. De minimale huurperiode bedraagt 6 betalende maanden.

Artikel 3. Huurprijzen.

3.1. De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en ermee akkoord te gaan. De eerste maand huur is verschuldigd, ten laatste, bij de levering van het instrument, tenzij anders vermeld bij bepaalde promoties. De daaropvolgende maandelijkse betalingen dienen per domiciliering uitgevoerd te worden.

3.2. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een intrest van 12 % per jaar, zonder voorafgaande verwittiging. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 50.

3.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzending ervan geprotesteerd werden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

Artikel 4. Waarborg.

Ten laatste op het ogenblik van de levering van het instrument, dient de huurder een huurwaarborg over te maken gelijk aan twee maal de maandelijkse huurprijs.  De huurwaarborg wordt bij het verstrijken van de huurperiode terug overgemaakt aan de huurder, op voorwaarde dat er zich geen beschadigingen aan het instrument voordoen.

Artikel 5. Verbreking van de huurovereenkomst.

5.1. Het niet naleven van de contractuele bepalingen of het niet betalen van twee opeenvolgende facturen op hun vervaldag, verstrekt aan de verhuurder het recht van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en het instrument weg te halen.

In dit geval is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wederverhuringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van de resterende huurwaarde van de volledige looptijd van het contract met een minimum van vier weken, onverminderd het recht van de verhuurder schadevergoeding te vorderen voor alle andere geleden schade wegens het niet naleven van de contractvoorwaarden.

5.2. In geval van annulering van de bestelling/opdracht door de huurder, kan de verhuurder een forfaitaire schadevergoeding eisen ten bedrage van 30 % van de voorziene huurprijs met een minimum van € 500, onverminderd de mogelijkheid voor de verhuurder om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

Artikel 6. Risico.

6.1. Eens het instrument afgehaald of geleverd is bij de klant, draagt de klant alle risico's, gevallen van overmacht, diefstal en vernietiging inbegrepen, alsook de bewaringslast.  Gedurende de gehele huurtijd draagt de huurder het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde instrument.

6.2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd of hoe ook veroorzaakt, aan het verhuurde instrument, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder, van derden, of van overmacht.  De huurder zal alle schade aan de verhuurde goederen vergoeden.  Indien bij teruggave het instrument schade heeft opgelopen, dient de klant de afkoopwaarde van de verhuurde goederen te betalen aan de verhuurder.

6.3. Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde instrument aan de verhuurder terug te bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen ter waarde van de vervangingswaarde van het gehuurde instrument.

Artikel 7. Gebruik.

7.1. Het verhuurde instrument dient door de huurder gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming.  De huurder verklaart het verhuurde instrument in goede staat ontvangen te hebben, het in die staat te onderhouden en het aldus na afloop van de huur in diezelfde staat terug te geven aan de verhuurder.

7.2. Het is de huurder niet toegestaan de huurovereenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke overeenkomst van de verhuurder.

7.3. De huurder dient elke adreswijziging minstens één week voor de uiteindelijke verhuis mee te delen aan de verhuurder, dient de verhuis van het gehuurde goed door de verhuurder te laten uitvoeren, en dit aan een vooraf vast geleged tarief.

Indien de huurder hieraan verzaakt, zal de verhuurder gerechtelijke stappen ondernemen teneinde de piano terug te bekomen.

Het instrument mag ten allen tijde het Belgische grondgebied niet verlaten.

7.4. Indien de piano op een verdieping geplaatst dient te worden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de huurder (extra mankracht, ladderliftK), alsook bij stopzetting van het contract en bij het terughalen van de piano.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

8.1. De huurder aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat het geleverde instrument steeds de eigendom van de verhuurder blijft, gedurende de volledige huurperiode in geval van verhuur en in geval van verkoop, tot de verkoopprijs in hoofdsom en accessoiria volledig betaald zijn. Tot zolang is de huurder niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, het instrument aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede de verhuurder hiervan per kerende schriftelijk in kennis te stellen.

8.2. Het instrument mag in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten, vervreemding of andere door de huurder.

Artikel 9. Herstellingen - onderhoud.

9.1. De piano wordt gestemd afgeleverd bij de huurder.  Extra stembeurten zijn niet inbegrepen in de huurprijs en dus betalend. Indien de huurder langer dan één jaar huurt, verbindt hij zich ertoe om de piano minstens één maal per jaar te laten stemmen. 9.2.De huurder dient het verhuurde instrument te onderhouden conform de instructies van de verhuurder. Schade ingevolge slijtage of defect dienen binnen de 48 uur schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

9.3. Eventuele gebreken aan het gehuurde instrument dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden meegedeeld.  Het is de huurder ten stelligste verboden verder gebruik te maken van het instrument na vaststelling van gebreken of schade.  Het is de huurder eveneens verboden om herstelwerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 10. Verzekering.

Het instrument zal door de huurder verzekerd worden tegen brand of alle andere ongevallen voor een waarde van €3.500.

Artikel 11. Overmacht.

De huurder draagt in ieder geval het risico van de overmacht.

Artikel 12. Voorwaarden.

Het huursysteem is niet cumuleerbaar met onze leasingformule, promoties of gebruikelijke kortingen bij directe aankoop.

Artikel 13. Nieuw contract.

Indien U binnen de 6 maanden na het stopzetten van een huurcontract opnieuw een piano wenst te huren, zullen wij transportkosten rekenen voor de 2e verhuring, zijnde € 170 heen en terug gelijkvloers.

Artikel 14. Geschillen.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters, welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kostenloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 -8200 Brugge (050/32.35.95) Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt hiermee strijdige bevoegdheidclausules, ook deze op keerzijde vermeld.