Algemene huurkoopvoorwaarden

De hierna volgende algemene huurkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze huurkoopovereenkomst.

We hebben er alle vertrouwen in dat deze huurkoopovereenkomst zonder problemen zal verlopen. Toch zijn we juridisch genoodzaakt om een aantal voorwaarden samen af te spreken en door de huurder te laten bevestigen. Het gaat vaak om uitzonderingen of zaken die zelden of nooit voorkomen, maar het is wel nodig om ze even te benoemen. We vragen dan ook om onderstaande voorwaarden even door te nemen en te bevestigen voor akkoord. 

 

ARTIKEL 1 : Aanvang van de huur, stopzetten van de huur, eigendomsoverdracht.

1.1  De huur vangt aan op de dag van de levering van het instrument bij de huurder, en wordt stilzwijgend maandelijks verlengd.  De minimale huurperiode bedraagt 18 maanden. De maximale huurperiode bedraagt 50 maanden. Na 50 maanden heeft de huurder een bedrag betaald gelijk aan de opgegeven cataloguswaarde en vindt de eigendomsoverdracht plaats (via een samenvattende verkoopfactuur), op voorwaarde  dat de huurder aan alle verplichtingendie voortvloeien uit deze overeenkomst heeft voldaan.

1.2  De huurder aanvaardt en erkent dat het geleverde instrument steeds de eigendom van de verhuurder blijft, tot de opgegeven cataloguswaarde volledig is betaald.  Tot zolang is de huurder niet gerechtigd het instrument aan derden in pand of borg te geven of onder te verhuren, noch te exporteren buiten Belgisch of Nederlands grondgebied.

1.3  Het instrument kan ook vervroegd worden aangekocht.  Op het moment van aankoop worden alle betaaldehuursommen en de huurwaarborg in mindering gebracht op de opgegeven cataloguswaarde van het instrument.

ARTIKEL 2 : Betalingen

2.1  Het maandelijks te betalen bedrag is vermeld in de huurkoopovereenkomst. De huurder wordt geacht dit bedrag te kennen, er worden dan ook geen maandelijkse facturen gestuurd.  De eerste maand huur is betaald bij de bestelling via de webshop, en zo niet verschuldigd ten laatste bij de levering van het instrument. De daaropvolgende maandelijkse betalingen moeten via domiciliëring gebeuren.

2.2  Indien demaandelijkse huur niet betaald is op de vervaldag, zal een intrest worden aangerekend en een extra administratiekost.

ARTIKEL 3 : Waarborg

3.1  Bij het online afsluiten van deze overeenkomst, in elk geval vóór de levering van het instrument, dient de huurder een huurwaarborg over te maken gelijk aan drie maal de maandelijkse huurprijs. Indien de huurovereenkomst niet vroegtijdig wordt stopgezet, wordt deze waarborg verrekend op het einde van de huurperiode als zijnde de drie laatste maanden huur.

3.2  Indien de huurkoopovereenkomst wel vroegtijdig wordt stopgezet, wordt de huurwaarborg teruggestort na ophalen van het instrument, voor zover alle verschuldigde bedragen werden betaald en er geen schade aan het instrument werd vastgesteld.

 

ARTIKEL 4 : Gebruik en risico

4.1  Het instrument moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het instrument na ontvangst in goede staat te onderhouden en - bij eventuele beëindiging van de huurovereenkomst - in diezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Eventuele gebreken, of schade ingevolge slijtage of defect dienen binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

4.2  De huurder dient het instrument te onderhouden als een "goede huisvader", en volgens de instructies van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om zelf herstelwerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

4.3  De huurder dient elke adreswijziging minstens één week voor de verhuis mee te delen aan de verhuurder. De verhuis dient te gebeuren door de verhuurder, volgens een vooraf vastgelegd tarief. Het instrument mag het Belgisch respectievelijk Nederlandse grondgebied niet verlaten tijdens de gehele huurperiode.

4.4  Indien het instrument op een verdieping geplaatst dient te worden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de huurder, alsook bij de stopzetting van de overeenkomst en het terughalen van de piano.

4.5  Van zodra het in strument zich bij de huurder bevindt draagt deze alle risico's (gevallen van overmacht, diefstal en vernietiging inbegrepen), alsook de bewaringslast.

4.6  Het instrument zal door de huurder verzekerd worden tegen brand of alle andere ongevallen voor een waarde gelijk aan de vermelde cataloguswaarde.

4.7  De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het instrument en zal deze vergoeden bij een eventuele teruggave van het instrument.  Desgevallend dient de klant de afkoopwaarde van de gehuurde goederen te betalen aan de verhuurder. Indien de huurder niet in staat is, om welke reden ook, het gehuurde instrument terug te bezorgen aan de verhuurder, dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen ter waarde van de vervangingswaarde van het gehuurde instrument.

 

 

♭♩